A mondat és a mondatfajták

A mondat

A mondat

a beszéd legkisebb egysége

rendszerint nem önmagában áll, hanem a szövegnek láncszemnyi részeként

a közlésfolyamatban minden mondatban kifejeződik

a beszélőnek a valósághoz való viszonya és

szándéka, hogy beszédével a hallgatóra valamilyen hatást tegyen

A mondat jelentésének rétegzettsége

első réteg

mondatot alkotó nyelvi jelek összességét mindig árnyalja másodlagos jelentés

e kettő együtt a mondat tartalma

második réteg

szándék, amelyet a beszélő a mondat megalkotásával meg akar valósítani

tájékoztat, felhív, kér, feltételez

harmadik réteg

szándékolt hatás, amelyet a mondat a hallgatóra gyakorol

A mondat szerkesztettsége

tagolt

szerkezetileg teljes

alanyi-állítmányi rész szervesen megjelenik

pl. Minden nap ünnep a számára.

szerkezetileg hiányos

fő mondatrészek egyike, vagy mindkettő hiányzik

logikailag kiegészíthető a beszédhelyzetből, szövegösszefüggésből

pl. János kétszersülttel a zsebében.

tagolatlan

alanyi-állítmányi rész nincs kifejezve és nem egészíthető ki logikailag

pl. Ez az! Ó, igen! Még!

Modalitás és mondatfajták

Modalitás

a beszélőnek a valósághoz való viszonya és szándéka erősen hat a mondatok nyelvi megformálásánál módjára, az ezen alapuló eltérő kifejezésmód a mondat modalitása

fajtái: kijelentő, kérdő, felkiáltó, felszólító, óhajtó

mondatfajta

jellemző igemód

jellemzően előforduló szófajta

a nyelv zenei eszközei

kijelentő

kijelentő (feltételes)

 

ereszkedő hanglejtés

kérdő

kijelentő

(felszólító, feltételes)

kérdőszó, kérdő névmás

eldöntendő kérdés esetén Æ

ereszkedő,

emelkedő-eső hanglejtés

felszólító

felszólító

 

az alapforma sokféle változata

felkiáltó

kijelentő

indulatszó, módosítószó

az alapforma sokféle változata

óhajtó

feltételes

indulatszó, módosítószó

az alapforma sokféle változata

mondatfajta

a beszélő valósághoz való viszonya

a hallgató reagálása

kijelentő

a valóság ábrázolása, tájékoztatás

megértés

kérdő

bizonytalan, vagy hiányos valóságkép

cselekvés: felelet a kérdésre

felkiáltó

érzelemkifejezés, tájékoztatás

tudomásulvétel, együttérzés

felszólító

akarat nyilvánítása: cselekvésre felszólítás

cselekvés megtétele vagy megtagadása

óhajtó

kívánság, vágy kifejezése

tudomásulvétel, együttérzés